"Галичина. Дослідження і матеріали" № 1/2015         

         

     
Галичина. Дослідження і матеріали № 1/2015

Галичина. Дослідження і матеріали № 1/2015

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-231-0

Щорічники видані Інститутом історії Ряшівського університету

     
       
ЗМІСТ      
     
       
ВІД РЕДАКЦІЇ      
     
       
1. ПРАЦІ ТА СТАТТІ      
 • Waldemar Łazuga, „Garibaldi”, „Cavour” i polski Piemont
 • Damian Szymczak, Zmierzch galicyjskiego austrofilizmu i idei austro-polskiej. Michał Bobrzyński jako minister dla Galicji i kwestia wyodrębnienia Galicji (1916–1917) 
 • Krzysztof Ślusarek, Dwór, wieś i plebania w zachodniej Małopolsce w końcu XVIII i na początku XIX wieku w świetle najnowszych badań 
 • Jan Wnęk, Popularyzacja wiedzy rolniczej w Galicji 
 • Ryszard Tomczyk, Zagrożenia epidemiologiczne na terenie austriackiej części monarchii habsburskiej w XIX w. (do 1914 r.). Aspekty prawne i administracyjne 
 • Roman Pelczar, Miejsce wiejskich szkół elementarnych i ich nauczycieli w życiu społeczności chłopskich w Galicji 
 • Mariola Hoszowska, Działalność Macierzy Polskiej we Lwowie w latach 1882-1894 
 • Ігор Райківський, Відображення національного руху та українсько-польських відносин у Галичині на сторінках преси українських громадівців на підросійській Україні (60-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.) 
 • Олександра Киричук, Ірина Орлевич, Система української громадської освіти у Східній Галичині (на прикладі Ставропігійської школи у Львові) 
 • Lidia Michalska-Bracha, „Zwyczaj narodowy czy fakt polityczny“? Wokół jubileuszu pięćdziesięciolecia powstania listopadowego we Lwowie 
 • Ірина Глушик, Між позитивізмом та класичним історизмом: історичні погляди Ксаверія Ліске 
 • Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського: становлення, функціонування, структура
 • Лідія Лазурко, Галицькa регіоналістика на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny” (1887–1914) 
     
       
2. ДЖЕРЕЛА І МАТЕРІАЛИ      
 • Tomasz Kargol, Źródła do dziejów parafii rzymskokatolickich w przedautonomicznej Galicji (1772–1867) w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie na przykładzie zespołów Namiestnictwa Galicyjskiego i c.k. Galicyjskiej Prokuratorii Skarbu (wybrane aspekty społeczno-gospodarcze) 
 • István Kovács, Raporty Antoniego Józefa Jędrzejewicza o możliwościach i nadziejach Galicji w lecie 1848 r. 
 • Eugeniusz Koko, Listy Zygmunta Sarneckiego do Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1887–1920)
 • Adam Wątor, Spis większych właścicieli ziemskich należących do Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w dzielnicy austriackiej 
 • Roman Pelczar, Niektóre przestrogi dla nauczycieli, którzy oraz są organistami, kościelnymi (1863 r.). Źródło do dziejów oświaty galicyjskiej w okresie przed autonomią 
 • Agnieszka Kawalec, Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego. Lista studentów i prac seminaryjnych 
 • Małgorzata Przeniosło, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie (materiały z lwowskiego Archiwum Historycznego) 
 • Mariusz Menz, Stanisław Koźmian, „Autobiografia”  
 • Grzegorz Zamoyski, Budżet miasta Rzeszowa w latach 1853–1866 
     
       
3. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ      
 • Marta Rymar, „Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855–1910”, wyd. Neriton, Warszawa 2009, ss. 254, ilustracje, tabele, streszczenia w jęz. angielskim, niemieckim, indeksy (Dariusz Opaliński) 
 • Adam Świątek, „Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji”, Kraków 2014, ss. 510 (Jadwiga Hoff) 
 • Źródła do dziejów kancelarii austriackiej w procesie dydaktycznym. Uwagi na marginesie książki: „Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł”, oprac. A. Górak i K. Latawiec, Lublin 2012, ss. 238 (Szczepan Kozak) 
 • „Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku”, tom II pod redakcją naukową Jerzego Maternickiego, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 614 (Alfred Toczek) 
     
       
4. ХРОНІКА      
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Kobieta w Galicji 1772–1918. Przestrzeń prywatna – przestrzeń publiczna”, Rzeszów–Czudec 16-17 maja 2014 (Szczepan Kozak) 
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia i historycy na Uniwersytecie Lwowskim. Tradycje i teraźniejszość”, Lwów 2–3 października 2014 (Agnieszka Kawalec) 
 • Międzynarodowa konferencja „Galicja w latach 1772–1867. Społeczeństwo i gospodarka“, Kraków 19 listopada 2014 (Szczepan Kozak) 
     
       
5. МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ ГАЛИЧИНИ ЗА 2010 РІК      
 • Підготували: Christoph Augustynowicz, Natalia Bieńkałowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga   
     
       
Файл для завантаження: