Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki (ur. 8 I 1972 w Tyrawie Wołoskiej). Historyk (historia XIX w.). Studia historyczne w WSP w Rzeszowie (1991-1996). Od 1996 asystent, następnie adiunkt (2004) w Instytucie Historii (Zakład Historii XIX wieku). Doktorat (2003) pod kierunkiem dra hab. prof. UR Mariana Stolarczyka, habilitacja (2015) w oparciu o ogólny dorobek naukowy i monografię pt. Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863). Od 2016 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Autor 2 monografii naukowych, około 80 artykułów naukowych. Współredaktor 6 monografii zbiorowych. Staże krajowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (1999, 2011/2012). W 2001 stypendysta w Rzymie (stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej). W latach 2006 – 2007 grant na badania naukowe (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego); grant Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010) oraz stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej (2012), stypendium Karola Sienkiewicza (2017). Członek redakcji czasopisma Galicja. Studia i materiały oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddziału w Rzeszowie. Zainteresowania badawcze: Wielka Emigracja, ziemiaństwo polskie, duchowieństwo polskie na emigracji, ruch ultramontański. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów Historia powszechna 1789-1918; Cywilizacja XIX wieku; Miasta i miasteczka galicyjskie; Historia kultury XIX wieku.
 
https://orcid.org/0000-0002-3088-8894
 
 
Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki

Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki