Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak (ur. 26 XII 1970 w Przeworsku). Historyk (historia XIX w., źródłoznawstwo). Studia historyczne w WSP w Rzeszowie (1989-1994). Od 1994 asystent następnie adiunkt (2002) w Instytucie Historii (Zakład Nauk Pomocniczych Historii). Doktorat (2002) pod kier. prof. dr hab. Jadwigi Hoff, habilitacja (2014) w oparciu o rozprawę Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych 1871-1914. Studium historyczno-źródłoznawcze (2013). Od 2014 na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, w latach 2014 – 2019 kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (od 2019 o statusie pracowni). Autor 3 monografii naukowych, około 60 artykułów naukowych, recenzji i innych publikacji, oprac. 30 haseł  encyklopedycznych m.in. do Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii Rzeszowa. Redaktor i współredaktor monografii zbiorowych. Redaktor naczelny czasopisma Galicja. Studia i materiały, członek redakcji czasopism Kresy Południowo-Wschodnie oraz Przemyskie Zapiski Historyczne. Współzałożyciel i prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej Przeworsk – mała ojczyzna. Członek Komisji ds. Czasopism przy PTH. Zainteresowania badawcze: historia społeczna, źródłoznawstwo, archiwistyka, historia regionalna. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu archiwistyki oraz nauk pomocniczych historii.
 
https://orcid.org/0000-0003-2198-7054
 
 
Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak

Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak