Home / O czasopiśmie / Publikowanie w sieci

Publikowanie w sieci

Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

Oddajemy do rąk Czytelników bieżący tom rocznika „Galicja. Studia i materiały”, obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego, który ukaże się w następnym roku kalendarzowym. W publikowanych tomach poruszymy różnorodną tematykę w tym z odniesieniami do krajów Habsburgów oraz do teraźniejszości.
Jak Państwo zauważyli, niektóre tomy pisma „Galicja. Studia i materiały” mają charakter monograficzny, nie jest to jednak regułą, dlatego zapraszamy do przesyłania tekstów o zróżnicowanej tematyce, pozostającej w związku z ogólnym profilem pisma, jakim jest Galicja. Kształt następnych numerów będzie zależała od zgłaszanych przez Państwa propozycji.

Interesuje nas tematyka z zakresu szeroko rozumianych dziejów Galicji: politycznych, społeczno-gospodarczych, socjograficznych, kulturowych. Liczymy na współpracę kulturoznawców, badaczy historii prawa i ustroju, kultury i myśli politycznej, religii i kościołów, dziejów nauki i oświaty, prasy, historii historiografii, literaturoznawców, historyków sztuki, architektury, muzyki. Prosimy o nadsyłanie m.in. artykułów poświęconych życiu codziennemu, tekstów o charakterze biograficznym, dotyczących wybitnych indywidualności galicyjskich, a także autoryzowanych wywiadów z współczesnymi czołowymi badaczami dziejów Galicji. Chcemy też szukać odpowiedzi na nowe nurty historiograficzne.
Na łamach pisma publikować będziemy źródła oraz materiały do dziejów Galicji, recenzje i omówienia prac poświęconych dziejom tej prowincji.
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szanowni Państwo

Potrzeba wydawania rocznika poświęconego dziejom Galicji została zasygnalizowana już w wiosną 2009 r., kiedy w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczął swe prace Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772-1918”. Efektem prac Zespołu skupiającego historyków z Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier było sześć międzynarodowych konferencji zorganizowanych w Rzeszowie, Przemyślu, Poznaniu i Lwowie, których pokłosiem są m.in.: Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, t. 1-3, Rzeszów 2011; Galicja a powstanie styczniowe, red. M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak, Warszawa-Rzeszów 2013; Galicyjskie drogi i bezdroża: studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, red. J. Kamińska-Kwak, Rzeszów 2013; Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772–1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów, red. W. Łazuga i D. Szymczak, Poznań 2015; Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, red. W. Łazuga i S. Paczos, Poznań 2015; Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja, seria: Galicja i jej dziedzictwo, red. J. Kamińska-Kwak, S. Kozak, D. Opaliński, Rzeszów 2016.

Profil pisma

Profil pisma obejmuje tematykę z zakresu szeroko rozumianych dziejów Galicji: politycznych, społeczno-gospodarczych, socjograficznych. Publikujemy również artykuły  z zakresu: historii filozofii, historii prawa i ustroju, kultury i myśli politycznej, religii i kościołów, dziejów nauki i oświaty, prasy, historii historiografii, literatury, historii sztuki, architektury, muzyki – związane z Galicją. Chcemy też szukać odpowiedzi na nowe nurty historiograficzne.
Na łamach pisma publikujemy również źródła oraz materiały do dziejów Galicji, recenzje i omówienia prac poświęconych dziejom tej prowincji.
Pismo jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych przeszłością obszaru geograficznego, kulturowego i etnicznego, który w latach 1772-1918 znajdował się w zaborze austriackim.

Pismo „Galicja. Studia i materiały” znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych opublikowanej przez MEiN  - posiada 40 pkt.

.

ISSN: 2450-5854
ISBN: 978-83-7996-742-1 
DOI: 10.15584/galisim