Profil pisma

Profil pisma obejmuje tematykę z zakresu szeroko rozumianych dziejów Galicji: politycznych, społeczno-gospodarczych, socjograficznych. Publikujemy również artykuły  z zakresu: historii filozofii, historii prawa i ustroju, kultury i myśli politycznej, religii i kościołów, dziejów nauki i oświaty, prasy, historii historiografii, literatury, historii sztuki, architektury, muzyki – związane z Galicją. Chcemy też szukać odpowiedzi na nowe nurty historiograficzne.
Na łamach pisma publikujemy również źródła oraz materiały do dziejów Galicji, recenzje i omówienia prac poświęconych dziejom tej prowincji.
Pismo jest skierowany do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych przeszłością obszaru geograficznego, kulturowego i etnicznego, który w latach 1772-1918 znajdował się w zaborze austriackim.

 

Szanowni Państwo

Potrzeba wydawania rocznika poświęconego dziejom Galicji została zasygnalizowana już w wiosną 2009 r., kiedy w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczął swe prace Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772-1918”. Efektem prac Zespołu skupiającego historyków z Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier było sześć międzynarodowych konferencji zorganizowanych w Rzeszowie, Przemyślu, Poznaniu i Lwowie, których pokłosiem są m.in.: Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, t. 1-3, Rzeszów 2011; Galicja a powstanie styczniowe, red. M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak, Warszawa-Rzeszów 2013; Galicyjskie drogi i bezdroża: studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, red. J. Kamińska-Kwak, Rzeszów 2013; Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772–1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów, red. W. Łazuga i D. Szymczak, Poznań 2015; Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, red. W. Łazuga i S. Paczos, Poznań 2015; Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja, seria: Galicja i jej dziedzictwo, red. J. Kamińska-Kwak, S. Kozak, D. Opaliński, Rzeszów 2016.

 
Pismo  „Galicja. Studia i materiały” znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych opublikowanej przez MNiSW  - posiada 20 pkt.
 

Działy pisma:

  • Rozprawy i artykuły
  • Źródła i materiały
  • Recenzje, omówienia
  • Bibliografia Galicji
  • Kronika/sprawozdania

Skład pisma:

  • Łączna objętość w arkuszach wydawniczych - 15 do 20
  • Zawartość pozycji: min. 24 łącznie w ramach wszystkich działów
  • Termin składania tekstów do kolejnego tomu - grudzień każdego roku
   

Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,
Oddajemy do rąk Czytelników piąty tom pisma „Galicja. Studia i materiały”, który poświęciliśmy filozofii w Galicji. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem szóstego tomu, który ukaże się w 2020 roku.
W kolejnych tomach poruszymy tematykę mobilności w Galicji  oraz poszerzymy problematykę o zjawiska modernizacji w krajach Habsburgów z odniesieniami do teraźniejszości.  
Jak Państwo zauważyli, poszczególne tomy pisma „Galicja. Studia i materiały” poczynając od drugiego, staramy się profilować tematycznie. Chcielibyśmy utrzymać tę tendencję w kolejnych numerach, co nie znaczy, że nie przygotujemy też tomu o zróżnicowanej tematyce. Problematyka następnych numerów będzie zależała od zgłaszanych przez Państwa propozycji.
Interesuje nas tematyka z zakresu szeroko rozumianych dziejów Galicji: politycznych, społeczno-gospodarczych, socjograficznych, kulturowych. Liczymy na współpracę kulturoznawców, badaczy historii prawa i ustroju, kultury i myśli politycznej, religii i kościołów, dziejów nauki i oświaty, prasy, historii historiografii, literaturoznawców, historyków sztuki, architektury, muzyki. Prosimy o nadsyłanie m.in. artykułów poświęconych życiu codziennemu, tekstów o charakterze biograficznym, dotyczących wybitnych indywidualności galicyjskich, a także autoryzowanych wywiadów z współczesnymi czołowymi badaczami dziejów Galicji. Chcemy też szukać odpowiedzi na nowe nurty historiograficzne.
Na łamach pisma publikować będziemy źródła oraz materiały do dziejów Galicji, recenzje i omówienia prac poświęconych dziejom tej prowincji.
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do współpracy.